A day in the life of a Krew.io Moderator

This is how a random day in the life of a Krew.io Moderator looks like. Krew.io: https://krew.io/ Discord: https://discord.gg/dwmPCgX4qd